KRY Mezamashi live 2015

اقا این کنسرت کی ار وای به شدت عالی و با کیفیته . مردم تا اپ شد قشنگ . 900 مگ 😐 اگه حجم کمتر خواستین بگین اپ کنم ولی تمام کیفش به همین کیفیت مرگه

DL | 913 MB | 720 p 

یکی از بچه ها با حجم 480 میخواست انجام وظیفه شد ^^

DL | 369.70 MB | 480 p

4+